Languages
Nederlands English
Shopping cart: Your cart is empty
Categories
Manufacturers
What's New?arrow

€13.50
Specialsarrow
HI736 Phosphorus ULR

HI736 Phosphorus ULR

€84.95€69.95

Conditions of Use

1. Toepasselijkheid
Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De Internet site Aquareus richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt.

2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt tot stand tijdens het plaatsen van een bestelling. Hiervoor dient u uw bestelling 3 maal te bevestigen tijdens de bestelprocedure.

a) Bestellingen met betaling via iDEAL
Bij betalingen met iDEAL ontvangt u van ons geen bevestiging. Bestellingen via iDEAL worden pas in behandeling genomen op het moment dat het bedrag daadwerkelijk op onze rekening is bijgeschreven. (dit i.v.m. fraude)

b) Bestellingen met betaling via PayPal, Creditcard of vooruitbetaling per bank
Indien betaald wordt met PayPal, creditcard of vooruitbetaling per bank, ontvangt de wederpartij via email een opdrachtbevestiging van ons, op het moment dat de betaling door ons ontvangen is. De controle van uw betaling vind altijd plaats voordat uw bestelling handmatig geaccepteerd wordt door ons. (dit i.v.m. fraude)

Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
Met het plaatsen van uw bestelling gaat u tevens akkoord met deze Algemene Voorwaarden

3. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de besteldatum. Indien wij uw betaling niet binnen 7 dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

4. Levertijd
De bestelde artikelen worden in de regel binnen 14 werkdagen (zie ook artikel 4a en 5a), na ontvangst van de betaling, geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Aquareus zich te aller tijden het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dienen wij dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van veertien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren.
Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming en/of aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Indien de producten of bestelling zijn afgeleverd bij de buren, huisgenoten of derden, zijn indien zij hiervoor getekend hebben zij ten alle tijden aansprakelijk voor het niet compleet, defect of zoekgeraakt zijn van de bestelling. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.
Mocht hetgeen overeengekomen is door welke omstandigheid niet haalbaar zijn dan heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd aan te vragen. Aquareus hanteert een minimale voorraad, dit houdt in dat een groot deel van de bestelde artikelen niet op voorraad zijn


a) Levertijd onderdelen
Bij de artikelen wordt de voorraad status aangegeven, deze zijn slechts indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleent. Onderdelen zijn standaard niet allemaal op voorraad. Deze worden door Aquareus besteld bij de desbetreffende leverancier op het moment dat wij uw betaling hiervan ontvangen hebben. De levertijd van onderdelen is +/- 2 weken.

b) Levertijd overige artikelen
De overige artikelen worden geleverd in overleg met de klant. Om de prijzen van de producten zo laag mogelijk te houden werken wij met een minimale voorraad, waardoor het voor kan komen dat op moment van het plaatsen van uw bestelling het desbetreffende product niet aanwezig is.

5. Verzending en bezorging
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Aquareus is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

a) Verzending van Aquaria
Aquaria kunnen niet via de reguliere post en/of pakketdienst verzonden worden in verband met beschadigingen. Deze worden door Aquareus of een aparte koerier bezorgd. Voor bezorging van aquaria wordt contact opgenomen met de wederpartij voor het doorgeven van de bezorgdatum en tijdstip

b) Verzending van grote en/of zware producten
Artikelen en zendingen met een totaal gewicht boven de 30 kilo kunnen niet in 1 pakket verzonden worden, deze kunnen wel indien mogelijk als 2 aparte zendingen aangeboden worden. Neem via info@aquareus.nl contact met ons op voor overleg hieromtrend.

6. Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten cq andere fouten.

a) Prijzen aquaria
De prijzen vermeld bij aquaria zijn exclusief bezorgkosten. Voor alle glazen aquaria gelden afwijkende bezorgkosten in verband met artikel

5a. De wederpartij ontvangt van Aquareus een vrijblijvende prijsopgave van de bezorgkosten via email.

b) Prijzen grote en/of zware producten
De prijzen vermeld bij grote en/of zware producten zijn exclusief bezorgkosten. Hiervoor gelden afwijkende bezorgkosten in verband met artikel 5b. De wederpartij ontvangt van Aquareus een vrijblijvende prijsopgave van de bezorgkosten via email.

7. Reclames
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Aquareus te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 24 uur nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen een tegoedbon doen toekomen, hetzij het aankoop bedrag van het product te crediteren. U kunt onze klantenservice bereiken via e-mail: info@Aquareus.nl .

8. Herroepingsrecht
De koper heeft het recht om binnen 7 werkdagen (zaterdag, zondag en feestdagen tellen niet mee) na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen zonder opgaaf van reden. Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn, tijdschriften, voeding, test-sets en op maat gebouwde producten zoals Aquaria en Terraria. De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd te worden binnen deze termijn van 7 dagen. De verzendkosten komen voor rekening van de koper en worden derhalve niet vergoed. Aquareus betaald binnen een periode van 30 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen of het annuleren van de bestelling het betaalde bedrag terug aan de koper.

a) Artikelen buiten de standaard voorraad
Artikelen die niet op www.aquareus.nl staan en op speciaal verzoek van de klant worden besteld vallen buiten de herroepingsrecht, na betaling van het orderbedrag of afgesproken voorschot is retourneren wel mogelijk alleen zal er een boete van 10% van het orderbedag ingehouden worden.

9. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

10. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden. Indien Aquareus na uitblijven van een betaling van een bestelling welke bezorgd is een incassobureau inschakelt, zullen alle gemaakte kosten verhaald worden op de wederpartij

11. Overmacht
Indien Aquareus door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Aquareus wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

12. Garantie
Met betrekking tot producten van derden is Aquareus tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Sommige fabrikanten leveren bij hun artikelen een garantie kaart, bewaar deze goed omdat u deze nodig heeft om garantie te verkrijgen, met deze kaart bewijst u dat het betreffende product bij Aquareus gekocht heeft . Bij het ontbreken van de garantiekaart vervalt de garantie.

Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Aquareus liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Aquareus is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

13. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Aquareus in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Aquareus niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Aquareus. De klant vrijwaart Aquareus te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Aquareus blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Aquareus de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Aquareus ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14. Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. Wij hanteren de regelgeving van ConsuWijzer.nl

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Aquareus.